ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#9-10 (193-194) / -Հունվար 2016
 
Միքայել ՍԱՖԱՐՅԱՆ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԵՐԸ ԵՎ ՀԱԿԱՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հոդվածը նվիրված է տնտեսական հարաբերություններում դիտվող ճգնաժամերին, դրանց առաջացման պատճառներին, տնտեսության զարգացման պարբերաշրջանային բնույթը բացատրող տեսություններին: Անդրադարձ է կատարվել կազմակերպության կենսապարբերաշրջանի փուլերին, կազմակերպություններում դիտվող ճգնաժամերի տեսակներին: Ինչպես նաեւ պետական կառավարման համակարգային ճգնաժամ հասկացությանը եւ առաջացման պատճառներին: Ներկայացված է նաեւ հակաճգնաժամային կառավարում հասկացությունը եւ այդ հասկացության կիրառման ոլորտներին:


Микаел САФАРЯН
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ И СУЩНОСТЬ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Ключевые слова: мировой финансовоэкономический кризис, кризисная ситуация экономический кризис экономический цикл, цикл, антикризисное управление.

Статья посвещена кризисам проявляющимся в экономических отношениях, причинам их возникновения, теориям обясняющим цикличную сущность развития экономики. Были описанны этапы жизни деятельности организации, а так же виды кризисов возникающих в деятельности организаций. Кроме этого, были описаны понятия системного кризиса в государственном управлении и причины их возникновения. Представлены так же понятитие антикризисного управления и сферы применения этого понятия.

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԵՐԸ ԵՎ ՀԱԿԱՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ