ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1 (163) / Հունվար 2014
 
Նարեկ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՀՀ ԲԱՆԿԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ԽՄԲԵՐՈՒՄ

ՀՀ բանկերն ըստ ակտիվների բաժանելով երեք խմբի` Պանզար Ռոսի մեթոդով գնահատված է յուրաքանչյուր խմբի H վիճակագիրը: Գտնված է, որ ամենասուր մրցակցությունը տեղի ունի միջին բանկերի խմբում, իսկ փոքր բանկերի խմբում մրցակցությունը շատ թույլ է: Յուրաքանչյուր խմբի Լերների ինդեքսի հաշվարկն ամբողջովին հաստատում է այս պնդումները: Հաստատված է, որ փոքր բանկերի սահմանային ծախսերը զգալիորեն բարձր են մեծ բանկերի սահմանային ծախսերից, ինչն արդյունք է այն բանի, որ փոքր բանկերը հնարավորություն չունեն իրացնելու մասշտաբի էֆեկտը:

Нарек МУРАДЯН

ОЦЕНКА КОНКУРЕНЦИИ В ОТДЕЛЬНЫХ ГРУППАХ БАНКОВ РА

Ключевые слова: банковская конкуренция, H статистика Панзар-Росса, индекс Лернера, банковский сектор РА.

Для детального изучения уровня конкуренции в банковской системе РА комерческие банки были разделены на три группы по величине активов и для каждой группы по методу Панзара-Росса оценена H статистика. Обнаружена, что наиболее интенсивная конкуренция имеет место в группе средных банков, а в самой слабой конкурентной среде действуют маленькие банки. Для надежности результатов посредством индекса Лернера оценена также рыночая власть каждой группы. Показано, что предельные издержки маленьких банков значительно выше от предельных издержек больших банков, что свидетельствует о том, что маленькие банки не имеют возможности реализовать эффект масштаба.

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՀՀ ԲԱՆԿԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ԽՄԲԵՐՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2020 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ